معرفی خدمات طرح بیمه یازدهم گروه مشاوره خاکسار

چرا طرح بیمه؟! چند سالی است که سیستم آموزش کشور مجددا دستخوش تغییرات بوده و به سیستم 6-3-3 باز گشته است.دانش آموزان در سال

ادامه