برنامه ی ویژه ی دوره ی کل پایه از 24 اسفند تا 7 فروردین

در اين برنامه هردو پايه دهم ويازدهم در دوهفته به اتمام مي رسد اما شما مي توانيد یک پايه را كامل كار كرده و برای پایه ی دیگر  فقط براي فصول و دروسي كه بيشتر اشكال داريد وقت بگذاريد

ادامه