نه به سریال های ماهواره!

در نگارش این نوشته به اینکه مخاطب مطلب چه جور گرایش مذهبی سیاسی و … دارد توجه نشده است و فارغ از اینها صرفاً با توجه

ادامه

خلاصه ای به زبان انگلیسی از کتاب اعتیاد مثبت ویلیام گلاسر

این کتاب به جاگزینی رفتارهای عادتی مناسب با هر نوع اعتباد که از آن با اعتیاد منفی یاد می کند پرداخته است. دوستان گرامی اگر از

ادامه