بسته ی ویژه ی جمع بندی پایه تجربی و ریاضی

بسته ی ویژه ی جمع بندی پایه تجربی و ریاضی شامل آزمون های برگزیده ی جمع بندی موسسات معتبر فایل ها به صورت zip و pdf می باشند و

ادامه

استارت رشته ی ریاضی در ماه پایانی

در این فایل های ویدئویی به شما آموزش داده می شود: چگونه در حالی که یک دانش آموز متوسط رشته ی ریاضی هستید و

ادامه

کنکورهای سراسری سال 85 تا95(ده سال اخیر)

در این قسمت می توانید کنکورهای سراسری 10سال اخیر مربوط به رشته های ریاضی و تجربی را دانلود کنید: با استفاده از پاسخ برگ

ادامه