معرفی خدمات طرح بیمه یازدهم گروه مشاوره خاکسار

چرا طرح بیمه؟! چند سالی است که سیستم آموزش کشور مجددا دستخوش تغییرات بوده و به سیستم 6-3-3 باز گشته است.دانش آموزان در سال

ادامه

آغاز ثبت نام طرح بیمه ی دهم

صحنه ای که بارها تکرار شده و می شود: دانش آموزی که حالا به یک داوطلب کنکور مبدل گشته، با چالش هایی پیش رو…

ادامه