طرح جامع خدمات غیر حضوری گروه مشاوره ی خاکسار(ویژه ی شهرستان ها)

دو سال قبل همزمان با راه اندازی آیدی مشاور در کانال تلگرام و انجام مشاوره های رایگان تلگرامی دوستان شهرستانی مارا در جریان شرایط

ادامه